Kadry

Ponieważ staramy się zapewnić całościowa obsługę Państwa firmą nie tylko pod kontem bezpieczeństwa i higieny pracy poszerzyliśmy nasza ofertę o obsługę kadrową jak i doradztwo z zakresu prawa pracy.  Sprawami kadr w naszym ośrodku zajmuje się osoba posiadająca uprawnienia technika administracji oraz szkolenia kadrowe dodatkowo poparte długoletnim doświadczeniem.

W zakresie obsługi kadrowej proponujemy następujące usługi:
1. Sporządzamy umowy o pracę ,


2. Zakładamy i prowadzimy akta osobowe pracowników


3. Sporządzamy dokumentację związaną z przebiegiem zatrudnienia, zmianą warunków pracy i płacy oraz rozwiązaniem stosunku pracy


4. Prowadzimy ewidencje związane z przebiegiem zatrudnienia:
- wykorzystania urlopów wypoczynkowych
- wykorzystania dni wolnych na opiekę nad dzieckiem
- urlopów bezpłatnych
- innych nieobecności


5. Monitorujemy:
- terminy rozwiązania umów o pracę
- terminy ważności profilaktycznych badań lekarskich
- terminy nabycia uprawnień pracowniczych
- terminy ważności szkoleń bhp


6. Sporządzamy obowiązującą sprawozdawczość z zakresu zatrudnienia


7. W ramach rozwiązywania stosunku pracy:
- przygotowujemy oświadczenia woli w sprawie rozwiązania stosunków pracy
- wystawiamy świadectwa pracy


8. Informujemy właściwe urzędy pracy o zatrudnieniu bezrobotnych


9. Realizujemy wnioski pokontrolne w zakresie zatrudnienia


10. Sporządzamy umowy cywilno - prawne, zlecenia i o dzieło, zawieranych z pracownikami z uwzględnieniem wewnętrznej specyfiki danej firmy

Serdecznie zapraszamy!!!